Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismVorbirea noastră cea din toate filmele - Osânda


     Spunem despre unele filme că prea macină cuvintele ca o moară sârguincioasă, că «se vorbeşte prea mult în ele», dar s-a întâmplat câ, luând lucrurile pe bucăţele, numărând bob cu bob spusele de pe centimetrul pătrat de peliculă, să constatăm că ele nu întreceau, în cantitate, bagajul verbal al unui film ale cărui dialoguri păreau drămuite cu zgârcenie. Realitatea dialogului este hotărâtă, în cele din urmă, de starea de spirit pe care cad şi pe care o întreţin, la rândul lor, cuvintele; gălăgia de pe ecrane înseamnă, adeseori, nu ne­apărat vorbă supradimensionată, ci replică sosită la momentul nepotrivit. Prisosul de cuvinte nu există în sine, nu este o ches­tiune de aritmetică, ci una care ţine de întreaga arhitectură a filmului.
     Tipului de energie artistică pe care îI imprimă creaţiilor sale Sergiu Nicolaescu, îi corespunde şi o anumită disciplină a frazei; rigoarea construcţiei dramaturgice, regizorale, este dublată şi de o ordine anu­mită în câmpul verbal. lată, în genericul filmului Osânda, cuvântul este un mesager a cărui solie, la o primă ascultare, poate să ne apară drept o simplă comunicare, neînsoţită de alte conotaţii: «Mă întorc şi eu acasă», îi spune protagonistul, Manlache Preda, unui vechi prieten, cantonierului Petrache. Pentru spectatorul primelor minute de film, mărturisirea are, cum spu­neam, doar valoarea plasării acţiunii în spaţiu. La sfârşit însă, după ce am fost martorii îndurării tragicei osânde, după ce am participat la hăituirea eroului, acel «rnă întorc şi eu acasă» cu care debutase pelicula, spune mult mai mult.
     Rememorată, la capătul călătoriei prin film, banala propoziţiune apare încărcată de sensuri răvăşitoare; noi ştim, acum, că eroului nu i-a fost dat să aibă parte de un «acasă», că filmul nu a făcut altceva decât să biciuiască speranţa bărbatului de a-şi redobândi un loc al lui. Este, şi aceasta, una dintre modalităţile de a arunca o punte, cu ajutorul cuvintelor, între cele două capete ale unei opere cinematografice, procedeu apropiat de tehnica construcţiei silogistice a unor piese de teatru, în care a excelat lbsen, bunăoară; să ne amintim ce înseamnă acel ex-abrupto «Peer, tu minţi», la începutul lui «Peer Gynt», şi cum îI re­consideră conştiinta spectatorului după căderea cortinei. Filmul, având privilegiul jocului dintre cuvânt şi imagine, al susţinerii unui element prin altul, poate face din această silogistică o sursă de sporire a emoţiei artistice.
     Există, pe parcursul peliculei de care ne-am ocupat, şi alte secvenţe care ne întăresc încrederea în capacitatea cuvântu­lui de a fi un excelent material de con­strucţie cinematografică. Analiza raţiuni­lor psihologice ale apropierii dintre Man­lache Preda şi tânăra Ruxandra nu intră în preocupările acestei rubrici; pentru privi­torul şi... ascultătorul atent este limpede însă că cei doi seamănă atât de mult întru dârzenie şi demnitate, încât până şi spusa lor se potriveşte, uneori, ca două picături de apă: «Nu plânge», îi cere bărbatul, «Nu plâng, că am uitat», vine răspunsul. «Mai bea», îI îndeamnă femeia, «Nu beau, că m-am dezvăţat». Există, în această tandră simetrie, sugestia unor experienţe comune, care netezesc drumul unei fiinţe către cealaltă. 
(Cinema nr. 10, octombrie 1976)

Tags: cronica de film, dialogul in filme, magda mihailescu, osanda film, sergiu nicolaescu, vorbirea noastră cea din toate filmele

Comments: