Online Magazine Edited by The national union of filmmakers

Film Critics Association 2015 Award for Best Film JournalismActorii noştri – Ion Caramitru (2)


     Am şansa să stau de vorbă cu lon Caramitru chiar a doua zi după premiera fil­mului «Luchian». O şansă programată, recunosc. Nu mi se întâmplă des să «prind» actorii noştri în momentele lor fericite, de glorie. Ur­măresc, fără ştirea interlocutorului meu, fireşte, să obţin instantaneul unui ase­menea moment. Cu atât mai mult cu cât, la el, momentul este nu numai fericit, dar şi «de vîrf» într-o carieră cinematografi­că destul de inegală. Cazul ideal. Dar «cazul ideal» nu dă semne de mare entu­ziasm când încep să-i povestesc eu în ce moment frumos se află el. Ca să fiu sinceră, nu dă niciun semn. Tace, cu ochii în zare, zarea fiind un cer cu nori plumburii. Îmi retrag, strategic, propu­nerea. Poate vrea să discutăm despre altceva. Despre profesie, de exemplu. Sare ca ars:
     Nu-nu-nu! Despre meseria noastră nu trebuie vorbit. Foarte multe lucruri legate de ea se fac inconştient, din instinct, din intuiţie, ceea ce faci se vede, aşa că se poate bănui şi cum ai făcut. Să pui un actor să vorbească despre «cum a făcut el un personaj» mi se pare...
     Nu mă gândeam să-I întreb cum a fă­cut un personaj anume, nici măcar Luchian, ma gândeam că poate vrea să vorbească despre el în raport cu pro­fesia de actor...
     Nici eu nu mă cunosc prea bine. Asta este şi efectul şi farmecul acestei profesii: o faci, cunoscându-te încă puţin cu fiecare rol. Şi ai şi surprize. Nu ştiai că eşti aşa sau şi aşa. Te trezeşti că poţi fi, altfel... Surprize...
     Tace iar cu ochii în zarea plumburie pe care simt că încep s-o urăsc. Sunt pe punctul să-i propun să schimbăm locurile, dar nu mai e nevoie pentru că:
     Nu ştiu dacă e un moment de glorie, nu ştiu dacă e un moment «de vârf» al ca­rierei mele cinematografice, dar eu mai am puţin şi împlinesc 40 de ani. Este, deci, un moment de răscruce şi ca vârstă şi ca destin profesional. Sigur, nu vârsta ca atare con­tează, ci cum evoluează lucrurile până la ea. Or, eu n-am avut o evoluţie normală, ci cu paranteze, cu pauze, cu suişuri şi coborâ­şuri, marcată de specificul acestei profesii în care eşti, uneori din fericire, alteori din nefericire, legat de oamenii cu care lucrezi. Resimţind, de-a lungul timpului, nevoia să lucrez singur, am reuşit un mic univers în­chis, al meu, încercând să dramatizez poe­zia şi să fac din ea un spectacol. Poate că atunci m-am simţit independent şi fericit pe latura orgoliului profesional. Pentru că nu depindeam de nimeni decât de un autor pe care eu îl alegeam şi de puterea mea de a pătrunde în universul lui... Pe urmă, suişu­rile şi coborâşurile unei cariere artistice ţin, independent de noi şi de cei cu care lu­crăm, de specificul cinematografiei, de conjunctura în care se fac filmele noastre, de ofertele cele mai adesea legate de date fixe şi aniversări. Dacă nu mă înşel, Luchian este al doilea film, din sutele care s-au făcut, despre un om de artă. A mai fost Ciprian Porumbescu... S-au făcut filme despre toate categoriile sociale, despre eroi cu­noscuţi şi necunoscuţi, dar despre marii eroi ai culturii româneşti, nu. Poate ar tre­bui să ne gândim cel puţin acum ce frumos ar fi să consacrăm o parte a cinematogra­fiei noastre marilor personalităţi care au făcut istoria culturală a ţării şi au creat baza material-spirituală a acestui popor. Eminescu, Brâncuşi, Enescu, marii inter­preţi ai teatrului românesc de altădată, ma­rii pictori... Sigur, nu este uşor. Întâmplarea face că am debutat cu Eminescu într-o pie­să — dacă nu greşesc — în vreo 20 de ta­blouri, de fapt 20 de ipostaze ale geniului. Dar nu se poate să fii 3 minute genial ca poet, 3 minute ca îndrăgostit, 3 minute ca ziarist şi 4 minute genial ca nebun în spital... Cred că soluţia ar fi, pentru film, să se por­nească de la o trăsătură specifică a artistu­lui respectiv. Dacă ar fi vorba de Eminescu eu aş porni de la propria lui nemulţumire faţă de versuri, de la aşteptarea lui ca aceste versuri să iasă la lumină abia după ani de şlefuiri şi reşlefuiri, de la acest chin îngro­zitor al aşteptării ca opera să atingă perfecţiunea. Pentru că, într-adevăr, oricât de bine ar fi gândit un film biografic nu poţi cuprinde toată complexitatea geniului. În ce priveşte Luchian nu tot ce e în film ţine de viaţa pictorului, după cum nu tot ce a făcut el în acea scurtă viaţă apare în film şi nu ştiu cât este de bine sau de rău, nu-mi dau sea­ma, ceea ce ştiu este că, împreună cu Măr­gineanu, am urmărit cu obstinaţie să mate­rializez o convingere pe care am căpătat-o cunoscând şi viaţa lui Eminescu şi viaţa lui Luchian — ale căror destine se apropie foar­te mult, şi prin suferinţă, şi prin vârstă, şi ca epocă — şi anume că suferinţa i-a adus, paradoxal, într-o stare de curăţenie, de pu­rificare, de cunoaştere a geniului. «Geniul bolnav» este geniul care se cunoaşte profund prin însăşi suferinţa lui. Nu mi-am propus nicio clipă să fac un lucru specta­culos. Mi-am dat seama că nu trebuie folosit niciun efect exterior, ci am încercat un sondaj al sufletului, al stărilor de spirit, exprimate prin cea mai mare economie de mijloace. Departe de mine ideea că «am trăit» rolul lui Luchian. Am încercat să-l exemplific prin înţelegere.
     Este metoda lui de lucru, nu? Sondajiul sufletului, al stărilor de spirit, exem­plificarea şi nu expunerea fac parte din stilul Caramitru, nu? Nu ştie dacă este un stil, dar:
     Cinematografia noastră a creat per­sonaje tip, purtătoare ale unor fizionomii necesare: fizionomia ţăranului, a muncito­rului, a intelectualului cei mai adesea, ratat, a directorului de tip vechi, a secretaru­lui de partid etc. A creat, deci, actorilor nenumărate posibilităţi să joace în film. Dar n-a creat psihologii. Din păcate. Spe­riat puţin de acest aspect lipsit de acura­teţe artistică, m-am străduit să nu repet asemenea personaje. Am jucat multe ro­luri, cel puţin diferite ca origine socială şi structură umană şi obsesia mea a fost să încerc, dincolo de scenariu, să le acord o încărcătură psihologică. Din păcate la noi munca actorului de film are rezultate invers proporţionale cu efortul. Actorul român face şi un efort de rescriere, de re­dramatizare a personajului. El trebuie să-şi modifice chiar şi dialogurile care, de cele mai multe ori, nu sună firesc. El trebuie să participe la re-crearea situaţiilor care de multe ori nu sunt adevărate. Lucru care îl îndepărtează de munca lui specifică: aceea de a interpreta un personaj propus de textul scris. Şi nu ştiu de ce trebuie să se întâmple astfel, pentru că filmul e o artă atât de lim­pede, în sensul că specificul său respinge falsitatea, respinge chiar şi convenţia. Baza filmului mare este realismul. De la filmul realist s-au creat celelalte genuri. În film, mai mult ca oriunde, realismul este o condi­ţie sine-qua-non. Dacă relaţiile dintre per­sonaje şi înscrierea lor în viaţă nu sunt ade­vărate, partida este pierdută. Dacă propu­nerea este falsă, mincinoasă, oricât de bine s-ar înscrie actorul în personajul lui, în contextul general al filmului, efectul artistic este anulat. Îmi amintesc, vrând-nevrând, câteva filme pe care le-am văzut de curând Kramer contra Kramer, Justiţie pentru toţi, Taurul înfuriat, în care jucau actori pe care i-am cunoscut acum la ei acasă şi trebuie să recunosc, cu neplăcere pentru noi, că cel mai important în acele filme era faptul că actorii jucau situaţii adevărate, situaţiile existenţei şi epocii pe care o trăiesc, situaţii atât de profund analizate, atât de exact puse în pagină, încât ei nu puteau să joace decât foarte bine. Am trăit şi eu experienţa asta minunată cel puţin cu o secvenţă din Porţile albastre ale oraşului, după scenariul lui Marin Preda: secvenţa jocului de poker. Era atât de bine scrisă, era atât de bine concepută, atât de perfect reală, încât s-a filmat fără niciun efort, parcă de la sine. De-altfel, cred că astăzi există o generaţie de regizori mai puternic atraşi de ideea realismului în cine­ma. De ceea ce Ciulei numea cândva, pen­tru teatru, realism magic. Magia în artă este o formă de apropiere a spectatorului de fascinaţia artei, de puterea ei de a co­munica realitatea în altă cheie, în altă di­mensiune. Aceşti regizori caută o formă de împlinire a realismului, o caută cu în­căpăţânare, chiar dacă sunt lipsiţi, poate, de uşurinţa şi libertatea de expresie cine­matografică pe care tradiţiile mai vechi şi mai bogate în fonduri le oferă regizorilor din alte ţări..
     E momentul să afle şi cititorii ceea ce eu ştiu: lon Caramitru tocmai s-a în­tors dintr-o călătorie în Statele Unite. Cer amănunte şi aflu că a fost invitat de Centrul american al Institutului in­ternaţional de teatru (institut din care face parte şi ţara noastră) pentru o vizită de documentare şi studiu asupra tea­trului american contemporan. Impresii:
     Obiectivul principal era trecerea în revistă a evenimentelor teatrale specific americane. Din păcate, din motive indepen­dente de voinţa mea, am ajuns acolo într-o perioadă foarte proastă pentru scopul pro­pus: vara, când teatrele lucrează cu specta­cole estivale. În schimb, am reuşit să văd câteva spectacole care fac geniul teatrului american din totdeauna: musicale. Am avut norocul şi bucuria să prind şi succesul lui Liviu Ciulei la Minneapolis, succes care a impus, numai după trei spectacole, teatrul respectiv drept cel mai interesant teatru de repertoriu profesionist din S.U.A. A doua mare experienţă a fost participarea la conferinţa de vară a scriitorilor de teatru americani care are loc în fiecare an în statul Connecticut, timp de o lună. În acest timp, se selectează 12 piese din cele o mie şi ceva câte se scriu anual în America. Cu aceste piese, cu regizori şi cu actori che­maţi să le interpreteze, în prezenţa autori­lor şi a criticilor de specialitate, se fac «spectacole de lectură» care impun acea piesă considerată bună şi de reală valoare. Am nimerit astfel intr-un adevărat labora­tor de lucru, de experiment teatral. Şi am descoperit şi un punct de contact cu şcoala românească de teatru: amândouă au la bază nevoia de expresie profund realistă. Am încercat, şi cred cu succes, să propun cel puţin pentru Conferinţa anuală a scrii­torilor de teatru ca la unul din aceste semi­narii să participe şi un dramaturg român. Cred că ceva din geniul românesc ar găsi audienţă în acel loc şi ar face şi o bună propagandă ţării. Am adus şi câteva piese care sper să prezinte interes pentru teatrul românesc. Tot la capitolul experienţelor interesante pot trece întâlnirile cu câţiva actori de film şi de teatru — Robert de Niro, Robert Duval, John Savage, Raul Julia — unul din cei mai mari actori de teatru din New York. Juca Prospero în «Furtuna», spectacol în aer liber în Central Park, foarte interesant, după care a plecat în Grecia, să facă film, tot «Furtuna», de astă dată Caliban. De altfel, în toată America se juca «Furtuna»... N-am avut nicio dificultate de înţelegere cu ei. Mi-am dat seama pentru a câta oară? că există o familie a actorilor. Indiferent de meridian, ei trăiesc aceleaşi frământări, sunt familiarizaţi cu aceleaşi personaje, au aceeaşi patimă pentru me­serie. Au o sensibilitate comună, modul de a gândi, nevoile culturale, chiar şi aten­ţia pe care o dau vieţii sunt aceleaşi. De-altfel, una din marile experienţe, în America, pentru mine care oricum sunt foarte curios, foarte atent la ceea ce se întâmplă pe stradă pentru că acolo oamenii sunt ei înşişi, îi poţi «cumpăra» prin atenţie şi observaţie, a fost strada. Mai ales la New York, strada e un permanent spectacol la care ai acces fără bilet. O experienţă extraordinară pen­tru un actor. Ţin minte, cu ani în urmă, la Londra, ducându-mă în Hyde Park, am văzut un tip care vorbea, de fapt mai mult tăcea, făcând din tăcere un spectacol şi pe care I-am folosit ca model în A 12-a noapte... Ceea ce frapează însă acolo este singurătatea omului. Pentru că, în interiorul unui ritm de viaţă infernal pentru cineva nefamiliarizat cu el, fiecare individ este foarte singur, foarte retras în sine. Există două moduri principale de a exista: să lucrezi pentru cineva, sau să lucrezi pentru tine. Între ele se duce o luptă surdă, o formă ascunsă de nemulţumire socială. lar în ce priveşte arta, tot ce promite un câştig material are succes. Specific ameri­can. Dar specific american este şi deschi­derea evantaiului tuturor posibilităţilor. To­tul se cumpără. Talentul, capacitatea de efort, inventivitatea, cu condiţia să se de­monstreze ca atare. Şi oferta e atât de mare şi lupta între valori atât de strânsă, încât nu rămâne loc pentru nonvalori. Lucru pe care am fost puţin gelos...
     Îi mărturisesc în fine, că am vrut să fac din interviul nostru instantaneul unui moment fericit din viaţa unui ac­tor. Din viaţa lui. Tace atât de lung încât am senzaţia că nu m-a auzit. Dar nu:
     Sentimentul care mă stăpâneşte în acest moment este de mare nelinişte. Ca în preajma unei furtuni, cum e acum afară. Parcă aştept ceva şi nu mi se întâmplă... Ai încercat la început să-mi sugerezi că aş fi un om fericit. Nu sunt, şi n-am să fiu poate niciodată. Întotdeauna am fost un neliniştit, dar neliniştea asta nu seamănă cu cele dinainte. Nu prea ştiu ce am să fac. Pentru că tot ce aş vrea să fac este impo­sibil să fac singur, iar ce n-aş vrea să fac mi-e foarte greu să ocolesc. Ceea ce m-a animat mai tot timpul vieţii mele a fost o mare dragoste de oameni şi o mare încre­dere în ei. Am fost de multe ori contrazis în amândouă. Astept. Cred că aştept un fel de stare de graţie, în care lucrurile să nu fie grele, ci uşor de realizat, aşa ca într-o dragoste pe care o doreşti împărtă­şită fără să fie nevoie să faci efortul de a demonstra că tu iubeşti primul... Dar cred că nicăieri ca în meseria noastră starea de nelinişte nu este mai fecundă. Probabil fără neliniştea asta nici n-am fi noi... De multe ori aş fi vrut ca acest univers, atât de intim al actorului, să fie înţeles mai bine. Mi-ar plăcea ca aşa cum noi mergem în fa­brici şi uzine, şi pe şantiere, să vină şi oamenii din fabrici, din uzine, de pe şantiere să cunoască, dinăuntru, ce se întâmplă în munca asta a noastră. Şi aş dori o cunoaş­tere şi o recunoaştere mai reală a rolului sănătos al omului de artă în ţara noastră. Visez la o mai mare aderenţă, a publicului la ideea de artă. Cred că arta este efigia ornamentală a geniului unui popor. Cu cât este mai limpede înţeleasă, mai generos privită, mai iubită, mai ocrotită ea reuşeşte să concretizeze tot ce are mai scump spi­ritul unei naţii... Nu ştiu... eu aş proiecta această efigie pe stema ţării alături de ce­lelalte însemne...
     Care ar fi însemnul artei pe o stemă, pe stema noastră, adică?
     Eminescu...
     Casetofonul bâzâie în gol. Nu-l închid. Poate mai spune criva. În aşteptare, mă întorc să văd şi eu cerul care l-a ab­sorbit tot timpul interviului. Nu e cer. E o căldare imensă, răsturnată, din care alunecă încet, spre încremenire, valuri de plumb şi argint topit.
     Hai să-l lăsăm aşa. Chiar dacă sună patetic...
     Mi-a sunat, e adevărat, nu patetic, ci apoteotic. Acum îmi sună normal. Îmi sună firesc. Îmi sună realist
(Cinema nr. 11, noiembrie 1981)

Tags: actorii nostri, eva sirbu, ion caramitru, stefan luchian film

Comments: